Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương được nêu trong quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 20 tháng 12 năm 2016 về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau đây, PNVT xin mời các bạn dành vài phút lướt qua bài viết này để cùng tìm hiểu về mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài cũng như nơi nộp lệ phí làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại tỉnh Bình Dương, để khi cần chúng ta có thể chia sẻ thông tin này cho những người thân quen.

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương

Theo khoản 2, điều 1, quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thì mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương như sau:

– Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/1 giấy phép.

– Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/1 giấy phép.

Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương

Theo khoản 1, điều 1 quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thì đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương là người sử dụng lao động. Đối tượng này phải nộp lệ phí khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa tỉnh Bình Dương.

Cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương

Theo khoản 3, điều 1, quyết định số 53/2016/QĐ-UBND thì cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương là một trong 3 đơn vị dưới đây, tùy theo từng trường hợp cụ thể:

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương thu lệ phí cấp mới, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nằm ngoài khu công nghiệp;

– Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thu lệ phí cấp mới, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong các khu công nghiệp thuộc quyền quản lý;

– Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore thu lệ phí cấp mới, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong các khu công nghiệp thuộc quyền quản lý.

Căn cứ ban hành quyết định số 53/2016/QĐ-UBND 2016 về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương.

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

– Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

– Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

– Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

– Tờ trình số 159/TTr.SLĐTBXH ngày 16/12/2016 về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương được quy định trong quyết định số 53/2016/QĐ-UBND đã được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Lệ phí này là chi phí bắt buộc cần phải đóng cho cơ quan chức năng khi các doanh nghiệp/ cơ quan/ tổ chức cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top