truc-ho-so-xin-xac-nhan-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nha-quan-ly

Hồ sơ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

Hồ sơ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top