Home Thông tin hữu ích Tải mẫu đơn HD báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ NN

HD báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ NN

Doanh nghiệp đã thực hiện mẫu số 01/PLI, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và được Sở Lao động – TBXH ra thông báo chấp thuận, khi có nhu cầu thay đổi các vị trí – chức danh công việc đã được chấp thuận hoặc phát sinh tăng nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì doanh nghiệp cần thực hiện theo mẫu số 02/PLI theo quy định.

Hướng dẫn báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Doanh nghiệp tham khảo hướng dẫn báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

(bắt buộc)
_______

Số: ……………..(bắt buộc)

V/v giải trình thay đổi nhu cầu

sử dụng người lao động nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

……, ngày ….. tháng ….. năm …….

(bắt buộc)

  Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ văn bản số. …./SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày…tháng…năm…của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài và nhu cầu thực tế của (tên doanh nghiệp/tổ chức).

(Tại mục này đơn vị liệt kê tất cả các văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng LĐNN của Sở Lao động -TBXH đã cấp, còn hiệu lực và có vị trí – chức danh công việc chưa sử dụng.

Ví dụ: Văn bản số 21222/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 25 tháng 12 năm 2021; Văn bản số 4598/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 14 tháng 5 năm 2022; Văn bản số 20425/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 25 tháng 9 năm 2022)

 Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức:

(Lưu ý đơn vị ghi theo trình tự và đầy đủ các nội dung, mục nào không có thông tin đơn vị ghi rõ là “không có”)

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức:

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức:   … người, trong đó số lao động nước ngoài đang làm việc:… người

4. Địa chỉ:

5. Điện thoại:                                       , fax:                        

6. Email:                                              , website:

7. Thời hạn của giấy phép kinh doanh/hoạt động: Đơn vị ghi theo trình tự sau:

– Số giấy chứng nhận đăng ký DN/giấy phép thành lập VPĐD: …..,

– Cơ quan cấp:                                                  

– Ngày cấp lần đầu: ngày …. tháng …. năm….; thay đổi lần … ngày …. tháng …. năm….

– Thời hạn của giấy phép kinh doanh/hoạt động: đến ngày …. tháng …. năm…. (trường hợp không xác định thì ghi nhận “Không xác định”)

– Thông tin giấy phép hoạt động ngành nghề có điều kiện liên quan và đính kèm giấy phép (nếu có ghi tên giấy phép, số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp; trường hợp không có thì xóa bỏ):

Ví dụ: Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ số 1234/GP-GDĐT ngày 12/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

8. Lĩnh vực kinh doanh/ hoạt động: (chỉ ghi các lĩnh vực mà đơn vị đang hoạt động; những lĩnh vực có đăng ký nhưng không hoạt động thì không ghi).

9. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (Họ và tên, số điện thoại, email).

Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

1. Vị trí công việc đã được chấp thuận

(Đơn vị liệt kê tất cả các vị trí, chức danh công việc đã được chấp thuận còn hiệu lực và có vị trí – chức danh công việc chưa sử dụng theo các văn bản đã được liệt kê tại dòng căn cứ văn bản)

1.1 Vị trí, chức danh công việc 1:

– Vị trí công việc:

– Chức danh công việc:

 – Số lượng:              người

– Thời hạn làm việc: từ ngày … tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…:

– Hình thức làm việc:

– Địa điểm làm việc:

1.2 Vị trí, chức danh công việc 2: (nếu có) (Liệt kê giống mục 1.1 nêu trên, trường hợp không có thì xóa bỏ)

1.3 Vị trí, chức danh công việc 3: (nếu có) (Liệt kê giống mục 1.1 nêu trên, trường hợp không có thì xóa bỏ)

2. Vị trí công việc đã sử dụng (nếu có) 

(Đơn vị liệt kê tất cả các vị trí, chức danh công việc đã sử dụng để cấp/gia hạn giấy phép lao động theo các văn bản đã được liệt kê tại dòng căn cứ văn bản)

2.1 Các Vị trí, chức danh công việc (đã sử dụng):

2.1.1. Vị trí, chức danh công việc 1:

– Vị trí công việc:

– Chức danh công việc:

 – Số lượng:             người

– Thời hạn làm việc: từ ngày … tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…:

– Hình thức làm việc:

– Địa điểm làm việc:

2.1.2 Vị trí, chức danh công việc 2: (nếu có) (Liệt kê giống mục 2.1.1 nêu trên, trường hợp không có thì xóa bỏ)

2.1.3 Vị trí, chức danh công việc 3: (nếu có) (Liệt kê giống mục 2.1.1 nêu trên, trường hợp không có thì xóa bỏ)

2.2. Vị trí công việc đã được chấp thuận nhưng không sử dụng (nếu có): 

2.2.1. Vị trí, chức danh công việc 1:

– Vị trí công việc:

– Chức danh công việc:

 – Số lượng:            người

– Thời hạn làm việc: từ ngày … tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…:

– Hình thức làm việc:

– Địa điểm làm việc:

– Lý do vị trí công việc đã được chấp thuận nhưng không sử dụng (Đơn vị nêu rõ lý do vị trí công việc đã được chấp thuận nhưng không sử dụng)

2.2.2 Vị trí, chức danh công việc 2: (nếu có) (Liệt kê giống mục 2.2.1 nêu trên, trường hợp không có thì xóa bỏ)

2.2.3 Vị trí, chức danh công việc 3: (nếu có) (Liệt kê giống mục 2.2.1 nêu trên, trường hợp không có thì xóa bỏ)

3. Vị trí công việc có nhu cầu thay đổi:

(Đơn vị nêu tất cả các vị trí, chức danh công việc có nhu cầu thay đổi hoặc có phát sinh tăng nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài)

3. 1. Vị trí, chức danh công việc 1:

– Vị trí công việc: (chọn 1 trong 4 vị trí công việv như sau: Nhà quản lý/ Giám đốc điều hành/ Chuyên gia/ Lao động kỹ thuật).

– Chức danh công việc: (tên gọi chức danh công việc phải rõ ràng, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị và nội dung mô tả công việc.

VD: Trưởng bộ phận kỹ thuật cơ khí, Trưởng phòng giám sát dự án công nghệ thông tin, lưu ý: không ghi chung chung Trưởng bộ phận kỹ thuật, Trưởng phòng dự án)

– Số lượng:  …. người

– Thời hạn làm việc: từ ngày … tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…:

VD: ngày dự kiến nộp hồ sơ là ngày 01/10/2022 thì ngày bắt đầu làm việc có thể chọn 15/11/2022 – 14/11/2024.

– Hình thức làm việc: ghi hình thức làm việc theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

VD: thực hiện hợp đồng lao động/ di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp/ nhà quản lý/Giám đốc điều hành / …)

– Địa điểm làm việc: Ghi theo địa chỉ trụ sở đơn vị. Trường hợp địa điểm làm việc của người lao động nước ngoài khác địa chỉ trụ sở của đơn vị thì phải ghi nhận đầy đủ thông tin pháp lý của địa điểm làm việc đó (tên đơn vị phụ thuộc, mã số đơn vị phụ thuộc, địa chỉ đơn vị phụ thuộc. 

VD: Chi nhánh công ty TNHH Một thành viên ABC, mã số đơn vị phụ thuộc: 0300000000-001, địa chỉ chi nhánh: 123 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3).

– Lý do sử dụng người lao động nước ngoài:

Từng vị trí công việc, chức danh công việc phải đảm bảo trình tự và đầy đủ 05 nội dung theo quy định (chú ý không lồng ghép các thông tin để giải trình chung) gồm:

+ Lý do có nhu cầu thay đổi: nêu rõ lý do thay đổi (VD: thay đổi thời hạn làm việc, thay đổi địa điểm làm việc, thay đổi hình thức làm việc, có nhu cầu tăng nhân sự để thực hiện cấp mới GPLĐ, để thực hiện cấp mới/ gia hạn GPLĐ đã được cấp).

(trường hợp đơn vị có nhu cầu sử dụng từ 02 người trở lên cùng vị trí công việc, chức danh công việc, cần phải giải trình làm rõ lý do tại sao có nhu cầu sử dụng nhiều người LĐNN, việc sử dụng nhiều người có trong kế hoạch sử dụng nhân sự hoặc kế hoạch phát triển kinh doanh của đơn vị hay không).

+ Tình hình sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay:

Số LĐNN đang làm việc: ….người (có GPLĐ:… người, Giấy xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ: … người, chưa có GPLĐ: …. người).

Trong đó vị trí, chức danh công việc đang thực hiện giải trình đã có …. người LĐNN đang làm việc.

+ Mô tả vị trí, chức danh công việc: nêu rõ các nội dung công việc sẽ phân công thực hiện khi tuyển dụng người lao động vào làm việc gắn với chức danh công việc có nhu cầu tuyển; đồng thời phải phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của đơn vị.

+ Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc:        

Yêu cầu về trình độ: ghi cụ thể cấp bậc đào tạo tương ứng với vị trí công việc, chuyên ngành đào tạo (không được ghi chung chung tên chuyên ngành, ví dụ: kỹ thuật)

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc: ghi cụ thể yêu cầu về số năm đã từng làm việc, chức danh công việc đã phụ trách, các kỹ năng mà người lao động phải có khi đảm nhận công việc.

Lưu ý: Nếu chọn hình thức làm việc theo điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp), đơn vị phải ghi rõ tên doanh nghiệp nước ngoài phái cử nhân sự sang VN làm việc, số năm đã từng làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài phái cử theo đúng quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP .

+ Lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài:

(Theo quy định tại khoản 1, Điều 152 của Bộ luật lao động: “Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất kinh doanh”.

Do đó đối với nội dung này, đơn vị cần ghi rõ việc đào tạo nhân sự Việt Nam tại đơn vị đã triển khai thực hiện trong thời gian qua chưa; công ty đã thực hiện tuyển dụng nhân sự Việt Nam như thế nào; các yêu cầu nào (về trình độ, chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng làm việc…) khi tổ chức tuyển dụng hoặc phân công cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại đơn vị mà không thể đảm trách và không đem lại kết quả công việc mong muốn.

Lưu ý: Nếu chọn hình thức làm việc theo điểm i khoản 1 Điều 2 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (Nhà quản lý/ Giám đốc điều hành / Chuyên gia/ Lao động kỹ thuật), đơn vị phải ghi rõ thông tin đơn vị nào ở nước ngoài sẽ cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam tại phần cuối của Lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

3.2 Vị trí, chức danh công việc 2: (nếu có) (Liệt kê giống mục 3.1 nêu trên, trường hợp không có thì xóa bỏ)

3.3 Vị trí, chức danh công việc 3: (nếu có) (Liệt kê giống mục 3.1 nêu trên, trường hợp không có thì xóa bỏ)

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố hồ Chí Minh xem xét, thẩm định và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: ………..

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Bắt buộc ghi chức danh bằng tiếng Việt và

họ tên người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền ký, đóng dấu)

Ghi chú: khi thực hiện báo cáo giải trình vui lòng đính kèm các tài liệu chứng minh:

– Thông tin pháp lý của đơn vị (giấy phép thành lập, hoạt động);

– Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp trước đó theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP, trong đó có các vị trí – chức danh công việc chưa sử dụng và còn thời hạn.

Tải mẫu số 02/PLI

Tải mẫu số 02/PLI tại đây

Để được tư vấn và hỗ trợ làm thủ tục giải trình hay báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, điền mẫu số 02/PLI, các bạn hãy gọi ngay HOTLINE của chúng tôi nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.