Home Thông tin hữu ích Tải mẫu đơn Mẫu số 01/PLI thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 01/PLI thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Khi thực hiện thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải khai mẫu số 01/PLI – mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, tuy nhiên mẫu này chỉ có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2021, còn trước thời gian này, người sử dụng lao động vẫn dùng mẫu số 1 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH.

Hướng dẫn sử dụng và điền mẫu số 11/PLI

Mẫu số 09/PLI xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mẫu số 01/PLI Về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Khai gì trong mẫu số 01/PLI về giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Khi điền mẫu số 01/PLI về giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài các bạn cần chú ý khai những thông tin dưới đây:

1. Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ chức, tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, trong đó số lao động nước ngoài đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, thời hạn của giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

2. Thông tin giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

– Vị trí công việc: (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).

– Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v…)

– Số lượng (người)

– Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)

– Địa điểm làm việc (dự kiến)

– Hình thức làm việc (nêu rõ thuộc hình thức làm việc)

Trọng tâm mẫu số 01/PLI về giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trọng tâm của mẫu số 01/PLI về giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là các bạn cần nêu rõ lý do sử dụng người lao động nước ngoài, gồm:

– Tình hình sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay (nếu có),

– Mô tả vị trí công việc

– Chức danh công việc và yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc đó

– Lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài…

– Mẫu số 01/PLI phải được đại diện doanh nghiệp, tổ chức ký tên, đóng dấu xác nhận thì mới có tính pháp lý khi gởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

– Trước khi khai mẫu số 01/PLI thì doanh nghiệp, tổ chức (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và giải trình với cơ quan chức năng nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Thời gian làm Mẫu số 01/PLI thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 01/PLI về giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài phải được trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Sau khi khai xong mẫu số 01/PLI về giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì các bạn nộp mẫu hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Nếu hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hợp lệ thì cơ quan chức năng sẽ xem xét, cấp văn bản thông báo chấp thuận vị trí sử dụng người lao động nước ngoài. Có được văn bản này, các bạn sẽ tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp/cấp lại, gia hạn giấy phép lao động, xin xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.