Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài, mẫu số 14 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài – mẫu số 14 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH được ban hành ngày 25/10/2016 và chính thức được áp dụng kể từ ngày 12/12/2016. Đây là văn bản mà doanh nghiệp cần thực hiện định kỳ để thông tin cho cơ quan chức năng về tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài của doanh nghiệp.

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài, mẫu số 14 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Cơ quan tiếp nhận mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài – mẫu số 14 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài – mẫu số 14 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thực hiện định kỳ và gửi đến Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh/ thành phố.

Thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Phiếu xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung

Tìm hiểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài – mẫu số 14 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài – mẫu số 14 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH gồm 2 phần:

Phần 1: Thông tin về nhà thầu gồm (tên nhà thầu, địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch, số điện thoại, fax, email, website, giấy phép thầu, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam, giấy phép thầu, thời gian thực hiện gói thầu); Số liệu về người lao động nước ngoài của nhà thầu (có bảng số liệu kèm theo); Đánh giá, kiến nghị (nếu có).

Phần 2: Bảng tổng hợp lao động nước ngoài gồm:

– Quốc tịch

– Tổng số lũy kế từ đầu năm

– Tổng số phát sinh trong quý/6 tháng/năm (trong đó số lượng lao động nước ngoài làm việc dưới 1 năm, lương bình quân)

– Vị trí công việc (nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.

– Tình trạng giấy phép lao động (cấp giấy phép lao động, không thuộc diện cấp giấy phép lao động, đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động/xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động/ xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động)

Khi nào làm báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài – mẫu số 14 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH thì hằng quý, trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo chủ đầu tư báo cáo về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài – Mẫu số 14 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH.

Trước khi nộp mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài – Mẫu số 14 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH đến Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh/ thành phố thì đại diện doanh nghiệp phải ký tên, đóng dấu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top