Download, tải Mẫu số 04/PLII báo cáo tình hình cung ứng, cho thuê lại lao động Việt Nam

Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động báo cáo tình hình cung ứng người lao động Việt Nam hoặc cho thuê lại lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Mẫu số 04/PLII Nghị định 152/2020/NĐ-CP cho tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam. Thời gian chốt số liệu báo cáo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

mẫu số 04/PLII báo cáo tình hình cung ứng cho thuê lại lao động việt nam

Download, Tải mẫu số 04/PLII.doc, pdf

Tải mẫu số 04/PLII.doc

Tải mẫu số 04/PLII pdf

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top