Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại TPHCM

 

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 11/2017/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
VỀ BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU
(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 7230/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 720/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí: Người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố.

2. Tổ chức thu lệ phí:

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố;

– Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố;

– Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố.

3. Nội dung và mức thu:

– Cấp giấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Mức thu 600.000 đồng/01 giấy phép.

– Cấp lại giấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Mức thu 450.000 đồng/01 giấy phép.

4. Thu, nộp lệ phí:

– Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước và thực hiện kê khai, nộp, quyết toán lệ phí theo các quy định pháp luật.

– Tổ chức thu lệ phí thực hiện lập và cấp chứng từ thu lệ phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này thống nhất trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; bãi bỏ nội dung quy định mức thu lệ phí cấp giấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Khoản 4 Mục II của Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2016/NQ- HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.


Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài chính; Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND thành phố;
– UBND thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
– Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
– Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
– Văn phòng Thành ủy;
– Văn phòng UBND thành phố;
– Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
– Thường trực HĐND, UBND các quận – huyện;
– Trung tâm Công báo thành phố;
– Văn phòng HĐND thành phố: CVP, PVP;
– Lưu: VT, (P.TH-Tú).
 

Xem thêm Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top