Quy định mới về nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc ở Việt Nam

Theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 thì quy định về các đối tượng: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có sự điều chỉnh, sửa đổi, cụ thể:

Quy định mới về nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc ở Việt Nam

1. Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định là thành viên công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.

2. Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

3. Lao động kỹ thuật là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

4. Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

– Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các quy định về nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc ở Việt Nam theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP sẽ được áp dụng từ ngày 15/2/2021 tới đây.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top