Quy định mới nhất về làm giấy phép lao động năm 2018

Quy định mới nhất về làm giấy phép lao động cho người nước ngoài được nêu rõ trong thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, được ban hành hành ngày 30 tháng 10 năm 2018.

Quy định mới nhất về làm giấy phép lao động năm 2018

Quy định mới nhất về làm giấy phép lao động theo thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 18/2018/TT- BLĐTBXH đã quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016. Tại điều 9 của thông tư thì có 9 vấn đề sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc làm giấy phép lao động cho người nước ngoài, cụ thể như sau:

-Thứ nhất: bãi bỏ cụm từ “thu hồi giấy phép lao động và xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động” tại điều 3.

-Thứ hai, bổ sung điểm e khoản 1 điều 3 như sau: người sử dụng lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng có văn phòng đại diện và chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác”.

-Thứ ba, bổ sung điểm đ khoản 2 điều 3 như sau: người sử dụng lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng có văn phòng đại diện và chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác”.

-Thứ tư, bổ sung khoản 3 điều 3 như sau: người sử dụng lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng có văn phòng đại diện và chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác phải thực hiện thống nhất báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội”.

-Thứ năm, sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 4 như sau: trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây viết tắt là cơ quan chấp thuận).

Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu số 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài”.

-Thứ sáu, sửa đổi, bổ sung tên Chương II như sau: “Chương II. Cấp, cấp lại giấy phép lao động”.

-Thứ bảy, bãi bỏ khoản 2, điều 7.

-Thứ tám, sửa đổi, bổ sung, điều 12, thông báo giấy phép lao động hết hiệu lực như sau: Trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Lao động thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động thông báo bằng văn bản cho người sử dụng lao động về việc giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định. Đối với các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 7 và khoản 8 Điều 174 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy phép lao động đó”.

-Thứ chín, sửa đổi, bổ sung các Mẫu số 1, Mẫu số 2, Mẫu số 3, Mẫu số 8, Mẫu số 9, Mẫu số 12 và Mẫu số 15 bằng Phụ lục III về các biểu mẫu về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem toàn văn thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH

Để xem toàn văn thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH, vui lòng click vào đường link dưới đây.

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.pdf

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.doc

http://www.mediafire.com/file/4rzirxa6cjs2q3t/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.doc/file

http://www.mediafire.com/file/u3bbgd5mcb5qhn1/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.pdf/file

Như vậy theo quy định mới nhất về làm giấy phép lao động năm 2018 thì người sử dụng lao động phải có báo báo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài gửi Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội hoặc hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ít nhất 30 ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. Và quy định này theo thông tư sẽ được áp dụng kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018.

5/5 - (6 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top