Thời gian cấp giấy phép lao động được rút ngắn vào năm 2021?

Nghị định 152/2020/NĐ-CP mới được ban hành ngày 30/12/2020 quy định thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lao động là 05 ngày làm việc, còn theo nghị định 11/2016/NĐ-CP thì trong 07 ngày làm việc. Như vậy, theo nghị định mới thì thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lao động được rút ngắn hơn nghị định cũ.

Thời gian cấp giấy phép lao động được rút ngắn vào năm 2021

Khoản 2 điều 11 nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam xác định rõ:

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Trọn bộ thủ tục xin work permit cho người nước ngoài

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động dự kiến làm việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo Mẫu số 12/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Mẫu giấy phép lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội in và phát hành thống nhất. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.”

Còn khoản 2 điều 12 nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nêu rõ:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top