Phí cấp giấy phép lao động ở Đồng Nai

Phí cấp giấy phép lao động ở Đồng Nai hay lệ phí cấp giấy phép lao động ở Đồng Nai là mức phí nhà nước được quy định trong văn bản của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đây là mức phí bắt buộc phải đóng cho cơ quan chức năng khi làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Đồng Nai. Vậy mức phí cấp giấy phép lao động ở Đồng Nai là bao nhiêu? Cơ quan nào chịu trách nhiệm thu lệ phí cấp giấy phép lao động? Mức lệ phí được quy định cụ thể trong văn bản nào? Những câu hỏi này sẽ được PNVT chia sẻ cho bạn.

Phí cấp giấy phép lao động ở Đồng Nai

Phí cấp giấy phép lao động ở Đồng Nai là bao nhiêu?

Theo quy định tại điều 1, khoản 3 nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội Đồng Nhân dân tỉnh

Đồng Nai về quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì mức phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài cụ thể như sau:

– Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/giấy phép.

– Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/giấy phép.

Cơ quan nào chịu trách nhiệm thu lệ phí cấp giấy phép lao động ở Đồng Nai?

Theo khoản 4a, điều 1 Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND thì cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Đồng Nai cụ thể như sau:

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai thu lệ phí cấp, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

– Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai thu lệ phí cấp, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao thuộc quyền quản lý.

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Đồng Nai

Hồ Sơ Cấp Lại Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài Ở Đồng Nai

Mức lệ phí cấp giấy phép lao động ở Đồng Nai được quy định đã dựa trên cơ sở nào?

Văn bản quy định về mức phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài được xây dựng trên cơ sở căn cứ các văn bản sau:

– Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

– Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

– Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

– Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

– Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

– Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Tờ trình số 11859/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 5 – khóa IX

Phí cấp giấy phép lao động ở Đồng Nai được áp dụng chính thức kể từ ngày 01/01/2018. Tuy nhiên đây chỉ là mức phí nhà nước được quy định theo Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Còn nếu bạn sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động tại Đồng Nai do PNVT thực hiện thì bạn sẽ chịu thêm mức phí dịch vụ nữa. Tuy nhiên, PNVT chúng tôi sẽ thay bạn xử lý hồ sơ, bạn chỉ cần cung cấp tài liệu cho chúng tôi mà thôi.

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top