Giấy phép lao động

Cẩm nang 16 loại thủ tục làm giấy phép lao động (gia hạn giấy phép lao động, xin cấp mới giấy phép lao động, xin miễn giấy phép lao động, xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động) cho nhà quản lý, lao động kỹ thuật, chuyên gia, giám đốc điều hành. Quy trình làm giấy phép lao động và trình tự cấp giấy phép lao động cần biết. Các văn bản, mẫu hồ sơ xin work permit và những điều cần biết khi xin giấy phép lao động.

Scroll to Top