Home Giấy phép lao động

Giấy phép lao động

Dịch vụ giấy phép lao động đảm bảo tại 32 tỉnh thành; tổng hợp đầy đủ 16 loại thủ tục làm giấy phép lao động (gia hạn giấy phép lao động, xin cấp mới giấy phép lao động, xin miễn giấy phép lao động, xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động) cho nhà quản lý, lao động kỹ thuật, chuyên gia, giám đốc điều hành…