Điều kiện, thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2021

Từ ngày 15/02/2021 trở đi, việc gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài chỉ được thực hiện 1 lần với thời hạn tối đa 02 năm. Ngoài quy định mới này, nghị định 152/NĐ-CP còn quy định điều kiện gia hạn giấy phép lao động 2021, mẫu hồ sơ, trình tự làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2021. Thông qua bài viết này chắc chắn các bạn sẽ tìm được nhiều thông tin hữu ích để thực hiện thủ tục dễ dàng hơn.

14 điểm mới của Nghị định 152/2020/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động

thủ tục gia hạn giấy phép lao dộng

Điều kiện làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2021

Điều kiện làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động Việt Nam 2021 được quy định tại điều 16 nghị định 152/NĐ-CP của Chính Phủ như sau:

1. Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

2. Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

3. Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Thành phần hồ sơ làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2021

Tại điều 17, nghị định 152/NĐ-CP đã quy định thành phần hồ sơ làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2021 gồm các giấy tờ sau:

1. Mẫu số 11/PLI về việc cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm X 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp (bản gốc hoặc bản sao y).

4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (bản gốc hoặc bản sao y).

5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

6. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế (bản gốc hoặc bản sao y).

7. Bản gốc hoặc bản sao y một trong các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp, cụ thể:

– Đối với người lao động nước ngoài Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục;

– Đối với người lao động nước ngoài Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Đối với người lao động nước ngoài Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định này phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;

– Đối với người lao động nước ngoài Chào bán dịch vụ phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

– Đối với người lao động nước ngoài Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải có văn bản của cơ quan, tổ chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam trừ trường hợp thực hiện hợp đồng lao động và giấy phép hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

– Đối với người lao động nước ngoài là Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật thì phải có văn bản của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí dự kiến làm việc.

Ghi chú: Nếu các giấy tờ của nước ngoài cấp thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt, công chứng tư pháp theo quy định của pháp luật.

Mẫu hồ sơ làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2021

Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định mẫu hồ sơ làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2021 là: Mẫu số 11/PLI – Văn bản đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Bắt đầu từ ngày 15/02/2021, chúng ta không còn dùng mẫu số 7 thông tư 40/2026/TT-BLĐTBXH nữa.

Tải mẫu Mẫu số 11/PLI.doc /  Mẫu số 11/PLI.pdf

Trình tự thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2021

Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện quy trình làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2021 theo nghị định 152/2020/NĐ-CP như sau:

Bước 1. Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3. Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn

Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định: người nước ngoài chỉ được thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động 1 lần với thời hạn tối đa 2 năm và thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn sẽ theo thời hạn của một trong các trường hợp dưới đây:

-Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

-Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

-Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

-Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

-Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

-Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

-Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

-Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

-Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Như vậy theo nghị định mới, việc thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2021 có một vài thay đổi. Nếu các bạn cần một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm xử lý hồ sơ, hỗ trợ làm thủ tục thì hãy liên hệ với chuyên gia của PNVT chúng tôi nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top